IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA, PRAVILA PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI

 1. OPĆENITO

Zaštita osobnih podataka vrlo je važna na Internet trgovini shop.eurotisak.hr (u daljenjem tekstu: web stranica) u vlasništvu tvrtke Eurotisak (u daljnjem tekstu Prodavatelj).

Izjava o zaštiti osobnih podataka, pravila privatnosti i sigurnost (u daljenjem tekstu „Izjava“) sastavni je dio Uvjeta korištenja (vidi Uvjete korištenja) web stranice, izdvojen u zasebnu cjelinu, a koji sadrži informacije o:

 • načinima prikupljanja, zaštite i obrade osobnih podataka na web stranici
 • pravima i obvezama Korisnika u vezi sa zaštitom osobnih podataka
 • pravima i obvezama Prodavatelja u svrhu obrade i zaštite osobnih podataka Korisnika

Korištenje web stranice moguće je i bez pružanja osobnih podataka. Osobne podatke ne prikupljamo samim posjetom web stranici, nego tek pri Vašem samostalnom upisu kod predaje narudžbe, registracije za primanje newslettera, ispunjavanja ankete ili slanjem upita putem kontakt forme.

Ako je obrada podataka nužna, ali za nju ne postoji zakonska osnova, za pristanak će se uvijek pitati korisnika. Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na web stranici i možete ga opozvati u svakom trenutku na način opisan u daljnjem tekstu.

U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik dao privolu, odnosno pristao na korištenje osobnih podataka predviđene ovom „Izjavom o zaštiti osobnih podataka, pravila privatnosti i sigurnosti“ (u daljnjem tekstu „Izjava“), a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

Prodavatelj se obavezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih korisnika web stranice i jamči da će u svakom konkretnom slučaju Vaše osobne podatke obrađivati savjesno, pošteno, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite u cilju sprečavanja neovlaštenog objavljivanja i zloupotrebe Vaših osobnih podataka, a u svemu u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Općom uredbom o zaštiti podataka, u daljnjem tekstu: GDPR) na snazi od 25.05.2018.

Obrada osobnih podataka kao što su ime, prezime, adresa, email adresa ili broj telefona korisnika uvijek će biti u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonskom regulativom države članice koja je primjenjiva na web stranici. Putem ove Izjave želim korisnike web stranice obavijestiti o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo te ih informirati korisnike o njihovim pravima.

 1. PRAVNA OSNOVA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Članak 6, Stavak 1, Podstavak A Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka je pravna osnova za postupke obrade osobnih podataka za koje smo dobili privolu. Ako je obrada osobnih podataka nužna za provedbu ugovora kojeg je korisnik dio, kao npr. kad je obrada osobnih podataka nužna za isporuku roba ili usluga, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku B Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Isto se primjenjuje prilikom obrada osobnih podataka koje su potrebne kako bi se provele predugovorne mjere, npr. pri upitima vezanim za proizvode ili usluge. Ako je pravna ili fizička osoba predmet pravne obveze kod koje je obrada osobnih podataka nužna, kao npr. ispunjavanje poreznih obveza, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku C Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. U rijetkim slučajima obrada osobnih podataka je neophodna kako bi se zaštitili interesi korisnika ili neke druge fizičke osobe. Npr., u slučaju da se korisnik ozlijedi prilikom posjeta prostoru vlasnika ove web stranice, osobni podaci poput imena, dobi, podataka o zdravstvenom osiguranju ili neka druga vitalna informacija će se morati proslijediti liječniku, bolnici ili nekoj trećoj osobi. Takva obrada podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku D Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Na kraju, obrada osobnih podataka može se temeljiti i na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ova pravna osnova koristi se u postupcima obrade osobnih podataka kada nije primjenjiva niti jedna prijašnja pravna osnova, ako je obrada osobnih podataka nužna za legitimne interese vlasnika web stranice Prodavatelja ili neke treće strane, osim u situacijama gdje navedeni interesi ugrožavaju osnovna prava i slobode korisnika, a koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ovakva obrada osobnih podataka je naročito dozvoljena budući je posebno napomenuta od Zakonodavstva EU. Predviđeno je da je moguće pozvati se na legitimni interes ako je korisnik klijent voditelja obrade osobnih podataka.

 • PRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA KAO ZAKONSKI ILI UGOVORNI PREDUVJET; PREDUVJET ZA SKLAPANJE UGOVORA; OBVEZA KORISNIKA DA PRUŽI OSOBNE PODATKE; MOGUĆE POSLJEDICE AKO SE OSOBNI PODACI NE PRUŽE

Moramo razjasniti da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr porezne odredbe) ili može biti rezultat ugovorne obveze (npr. informacija o ugovornom partneru). Ponekad je potrebno zaključiti ugovor tako da korisnik pruži osobne podatke koji se potom obrađuju. Korisnik je, na primjer, nužan pružiti osobne podatke kad s Prodavateljem sklapa ugovor. Odbijanje pružanja osobnih podataka za posljedicu će imati nemogućnost sklapanja ugovora. Prije nego korisnik pruži osobne podatke morat će kontaktirati Prodavatelja, koji će mu potom naznačiti je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorno nužno, odnosno je li nužno za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i na kraju posljedice ako odbije pružiti osobne podatke.

 • LEGITIMNI INTERESI VODITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA ILI TREĆE STRANE

Na mjestima gdje se obrada osobnih podataka temelji na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, legitimni interes predstavlja poslovanje u korist dobrobiti zaposlenika i/ili dioničara ako navedeni postoje.

 1. DEFINICIJE

Ova Izjava temelji se na pojmovima koje je koristilo Zakonodavstvo EU pri izradi i prihvaćanju Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka:

 • OSOBNI PODACI su bilo koji podaci koji se odnose na bilo koju identificiranu fizičku osobu („korisnik“). Identificirana fizička osoba je ona koju se može identificirati, direktno ili indirektno, po imenu i prezimenu, identifikacijskom broju, podacima o lokaciji, online identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.
 • KORISNIK je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji osobni podaci su podložni obradi od strane voditelja obrade zaduženog za obradu osobnih podataka.
 • OBRADA je bilo koji postupak ili set postupaka primjenjiv na osobne podatke, bilo da se radi o automatiziranim procesima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, vađenje, pregled, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, širenje ili stavljanje na raspolaganje, poravnavanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.
 • OGRANIČENJE OBRADE je označavanje spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.
 • PROFILIRANJE je bilo koji način automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka kako bi se utvrdile osobne preference fizičke osobe, točnije kako bi se analizirali i previdjeli aspekti uspješnosti na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lociranja i kretanja svake pojedine fizičke osobe.
 • PSEUDONIMIZACIJA je obrada osobnih podataka na način da se korisniku više ne mogu dodijeliti osobine bez korištenja dodatnih podataka koji se prikupljaju na način da su odvojeni, i na njima se mogu primijeniti mjere tehničke i organizacijske prirode koje osiguravaju da se podaci ne mogu primijeniti na bilo koju fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.
 • VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA ILI OSOBA ZADUŽENA KAO VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA je svaka fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka; na mjestima gdje je svrha i način obrade osobnih podataka uređen zakonodavstvom države članice EU-e, kriterij za izbor voditelja obrade bit će pod ingerencijom zakonodavstva države članice EU-e.
 • IZVRŠITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.
 • PRIMATELJ je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo kojem su pruženi osobni podaci, radilo se tu o trećoj strani ili ne. Međutim, državna tijela koja prime osobne podatke putem određenog upita koji je u skladu s EU ili zakonom države članice neće se smatrati primateljima; obrada osobnih podataka od strane tih državnih tijela će biti u skladu s primjenjivim propisima vezanim uz svrhu obrade podataka.
 • TREĆA STRANA je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo, a koji nisu korisnik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke korisnika.
 • PRIVOLA korisnika je svaka točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija korisnikove želje po kojoj Korisnik putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu svojih osobnih podataka.

 

 1. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem web stranice shop.eurotisak.hr s Prodavateljem komunicirate elektronskim putem, bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i Vas na jednome mjestu, pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora, te za sklapanje ugovora isključivo koristi predmetno sredstvo daljinske komunikacije (internetska trgovina). Takvim postupanjem iskazujete suglasnost da se svi ugovori, sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem smatraju istovjetnim onima u pisanom obliku, te imaju istu formalnopravnu snagu.

 1. PRAVA KORISNIKA

PRAVA DAVATELJA OSOBNIH PODATAKA U SKLADU SA Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, GDPR) na snazi su od 25.05.2018. godine.

 • PRAVO NA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA– U vezi sa obradom Vaših osobnih podataka imate sljedeća prava: zahtijevati pristup podacima (uvid, obavijest i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka (ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama GDPR-a), kao i opozvati pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, odnosno u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade Vaših podataka te biti obaviješteni od strane EUROTISKA o statusu Vašeg zahtjeva.

Na temelju osobnog zahtjeva imate pravo besplatno dobiti informacije o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni. Osim toga, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se u tom slučaju odnose na Vas, te se u tom slučaju Vaši podaci nadalje ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Kao voditelj obrade podataka, Prodavatelj je u Internet trgovinu ugradio niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi osigurao potpunu zaštićenost osobnih podataka koji se obrađuju. Međutim, prijenos podataka putem interneta u teoriji može imati sigurnosne propuste, tako da stopostotna zaštićenost ne može biti uvijek zagarantirana. Zbog ovog razloga svaki korisnik može dostaviti osobne podatke alternativnim metodama, npr. putem telefonskog poziva.

 • PRAVO NA POTVRDU OSOBNIH PODATAKA– Svaki korisnik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da od voditelja obrade osobnih podataka dobije potvrdu koriste li se ili obrađuju njegovi ili njeni osobni podaci. Ako korisnik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.
 • PRAVO NA ISPRAVAK OSOBNIH PODATAKA– Svaki korisnik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak netočnih osobnih podataka. Imajući u vidu svrhu obrade osobnih podataka, korisnik ima pravo da mu/joj se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave. Ako korisnik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.
 • PRAVO NA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA (PRAVO DA BUDETE ZABORAVLJENI)– Svaki korisnik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka traži brisanje osobnih podataka vezanih uz korisnika bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:
 • Osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.
 • Korisnik je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na Članku 6, Stavku 1 ili Članku 9, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.
 • Korisnik se protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se korisnik protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.
 • Osobni podaci su protuzakonito obrađeni.
 • Osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po Zakonodavstvu EU ili zakonima države članice čije je voditelj obrade osobnih podataka državljanin.
 • Osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge informacijskog društva prema Članku 8, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a korisnik zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja web stranica Prodavatelja, korisnik može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.

Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a po Članku 17, Stavku 1 je obavezno brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehničkom izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je korisnik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na web stranici tvrtke Eurotisak će osigurati provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.

 • PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE OSOBNIH PODATAKA– Svaki korisnik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka pribavi pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je sljedeće primjenjivo:
 • Točnost osobnih podataka je osporena od strane korisnika što omogućuje voditelju obrade osobnih podataka da provjeri točnost osobnih podataka.
 • Obrada osobnih podataka je protuzakonita, a korisnik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe navedenih osobnih podataka.
 • Voditelju obrade osobnih podataka osobni podaci više nisu potrebni za obradu, međutim korisniku su potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Korisnik se usprotivio obradi osobnih podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka čekajući provjeru nadjačavaju li zakonski temelji voditelja obrade osobnih podataka one korisnika.

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a korisnik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja web stranica tvrtke Eurotisak, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati ograničenje obrade osobnih podataka.

 • PRAVO NA PRENOSIVOST OSOBNIH PODATAKA– Svaki korisnik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, većinski korištenom i čitkom formatu. Korisnik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli po točki A, Članka 6, Stavka 1 ili točki A, Članka 9, Stavka 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili po ugovoru prema točki B, Članka 6, Stavka 1 Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka.

Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost osobnih podataka iz Članka 20, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, korisnik ima pravo da se njegovi ili njeni osobni podaci prenesu direktno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehnički izvedivo gdje taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih korisnika.

Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, korisnik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

 • PRAVO NA PRIGOVOR– Svaki korisnik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na korisnika, a temelji se na točkama E i F Članka 6, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi.

Prodavatelj u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka, a koji može premostiti interese, prava i slobode korisnika, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Ukoliko web stranica tvrtke Eurotisak vrši obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, korisnik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se koriste u te svrhe. Ovo se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano za svrhe takvog direktnog marketinga. Ako korisnik izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, web stranica tvrtke Eurotisak više neće vršiti obradu osobnih podataka korisnika za svrhu direktnog marketinga.

Dodatno, korisnik ima na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane web stranice tvrtke Eurotisak, a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema Članku 89, Stavak 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.

Kako bi iskoristio pravo na prigovor, korisnik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice tvrtke Eurotisak. Uz to, korisnik u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

 • AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA, UKLJUČUJUĆI PROFILIRANJE – Svaki korisnik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka (1) nije dio dogovora između korisnika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese korisnika, ili (3) nije temeljena na izričitoj privoli korisnika.

Ako je odluka (1) potrebna za ugovor između korisnika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) se temelji na izričitoj privoli korisnika, Prodavatelj će provesti mjere koje će čuvati korisnikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stav i osporavanje odluke.

Ako korisnik želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice Prodavatelja.

 • PRAVO NA POVLAČENJE I UKIDANJE PRIVOLE – Svaki korisnik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu za obradu osobnih podataka u svakom trenutku. Ako korisnik želi iskoristiti pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice tvrtke Eurotisak

Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka možete opozvati u svakom trenutku na jedan od sljedećih načina:

 • slanjem elektroničke pošte na adresu: info@eurotisak.hr ili
 • slanjem pismena na adresu: Eurotisak, Trebevićka 17, 10 000 Zagreb.

Ukoliko opozovete Vaš pristanak za obradu osobnih podataka EUROTISAK je dužan sve Vaše podatke, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka opoziva, trajno uništiti. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade na temelju pristanka prije njegova povlačenja.

U slučaju nedozvoljene obrade osobnih podataka imate pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, odnosno AGENCIJI ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA.

Politika privatnosti se odnosi samo na korištenje internet stranica: shop.eurotisak.hr i važi samo za teritorij Republike Hrvatske, te se ne odnosi na linkove koje mogu sadržavati ove web stranice, a koje vode na druge web stranice, i ne važi za teritorije drugih država. Prodavatelj nije odgovoran za sadržaj ili Policu privatnosti tih web stranica. Ukoliko saznate da te web stranice pak vode na neke treće web stranice sa neprikladnim sadržajem ili nepovoljnom Policom privatnosti, kontaktirajte nas te ćemo takve linkove otkloniti.

 1. NAZIV I ADRESA VODITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA.

Voditelj obrade osobnih podataka po Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU je:

 • Eurotisak, Trebevićka 17, 10 000 Zagreb, Hrvatska
 • Broj telefona: +385 1 386 26 00
 • Email: info@eurotisak.hr
 • Web Stranica: shop.eurotisak.hr

Na Vaš zahtjev odgovorna osoba dat će vam sve podatke vezano za obradu vaših osobnih podataka. Na vaš ćemo vas zahtjev izvijestiti obrađuju li se osobni podaci o vama i koji su to točno podaci. Imate pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka.

Dužni smo na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Ukoliko smatrate da su vaša prava na privatnost povrijeđena, pritužbe možete poslati i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, www.azop.hr

 1. IME, PREZIME I ADRESA SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Službenik za zaštitu osobnih podataka postavljen od strane voditelja je:

 • Ante Beljan, Eurotisak, Trebevićka 17, 10 000 Zagreb, Hrvatska
 • Broj telefona: +385 1 386 26 00
 • Email: info@eurotisak.hr
 • Web Stranica: shop.eurotisak.hr

Svaki korisnik može u bilo kojem trenutku izravno kontaktirati našeg službenika za zaštitu osobnih podataka sa svim pitanjima i prijedlozima vezanim za zaštitu osobnih podataka.

 1. PRIKUPLJANJE OPĆIH PODATAKA I INFORMACIJA

Web stranica prikuplja opće podatke i informacije kad korisnik ili automatizirani sustav pristupi web stranici. Ti opći podaci i informacije se potom spremaju na server u vidu log datoteka.

Prikuplja se (1) tip preglednika i njegova verzija, (2) operacijski sustav (3) web stranica s koje se pristupa mojoj web stranici (tzv. preporučitelji), (4) podstranica, (5) datum i vrijeme pristupanja web stranici, (6) IP adresa, (7) pružatelj internetske usluge i (8) drugi slični podaci i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na informacijski sustav.

Za potrebe prikupljanja statističkih podataka o posjećenosti naše web stranice kako bi u skladu s tim optimizirali našu ponudu te za potrebe digitalnog oglašavanja zainteresiranim kupcima, skupljaju se određeni online identifikatori, odnosno podaci posjetitelja koji se potom koriste u anonimnom obliku, u tu svrhu.

Pri korištenju tih općih podataka i informacija ne izvlačimo zaključke o korisniku. Suprotno tome, ove informacije su potrebne kako bi se (1) sadržaj web stranice ispravno dostavio, (2) optimizirao sadržaj web stranice i njen marketing, (3) osigurala dugotrajna sposobnost sustava i web stranice, (4) pružila potrebna pomoć državnim tijelima u slučaju kaznenog progona zbog cyber-napada. Stoga, web stranica analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka, te kako bi osigurala optimalnu razinu zaštite svih prikupljenih osobnih podataka koje obrađuje. Anonimni podaci serverskih log datoteka spremaju se odvojeno od osobnih podataka korisnika.

 1. PRIKUPLJANJE, OBRADA I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA PRILIKOM KUPNJE/NARUDŽBE NA WEB STRANICI

Prilikom procesa kupovine na web stranici potrebno je dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka Korisnika. Sustav pruža i mogućnost registracije, pri čemu se od vas traži korisničko ime ili e-mail i zaporka, kojima su vaši osobni podaci zapamćeni za sljedeću kupnju i zaštićeni u sustavu. Upisom svojeg korisničkog imena/e-maila i zaporke prijavljujete se na stranicu svog profila na kojoj možete pristupiti svojim osobnim podacima, mijenjati ih, ažurirati ili u potpunosti obrisati.

Osobni podaci koji se prikupljaju u procesu kupnje su:

 • Ime i prezime
 • Lokacija dostave (ulica, grad, poštanski broj, zemlja)
 • Telefon
 • E-mail adresa
 • Podaci o platnoj kartici ukoliko plaćanje izvršavate platnom karticom

Korisnik odabirom opcije „Prihvaćam Uvjete korištenja i Izjavu o zaštiti osobnih podataka, pravila privatnosti i sigurnosti“ prilikom narudžbe proizvoda daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

 • suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;
 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
 • suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
 • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

Za potrebne podatke (podatke koji su označeni kao tražene informacije), posljedica ne dostavljanja podataka jest da se tražena isporuka ne može izvršiti.

Izvršavanje kupnje zapravo je sklapanje kupoprodajnog ugovora na daljinu između kupca i prodavatelja (prema Zakonu o obveznim odnosima, Zakonu o zaštiti potrošača, Zakonu o elektroničkoj trgovini i Zakonu o računovodstvu), pa navedene osobne podatke pohranjujemo u našem e-Commerce programskom sustavu i obrađujemo isključivo u svrhu “izvršavanje ugovora u kojem je korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora”.

 1. KUPNJA KREDITNOM KARTICOM

Prilikom kupnje kreditnom karticom kupca se preusmjerava na stranicu pružatelja usluge procesiranja i naplate kartica koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka te u skladu s odredbama važećih zakona u Republici Hrvatskoj.

 1. PRIKUPLJANJA, OBRADA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA PRILIKOM REGISTRACIJE NA WEB STRANICI

Korisnik ima mogućnost registracije na web stranici voditelja svojim osobnim podacima. Koji osobni podaci se prenose voditelju određuju odgovarajući unosi koji se koriste za registraciju. Osobni podaci koje unese korisnik prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu od strane voditelja i za vlastite svrhe. Voditelj može zatražiti prijenos na jedan ili više usluga (npr. paket usluga) koji također koristi osobne podatke za unutarnju svrhu koja se može pripisati voditelju.

Registriranjem na web stranicu voditelja, pohranjuju se i datum i vrijeme IP adrese koju dodjeljuje pružatelj internetskih usluga (ISP) i koju koristi korisnik. Čuvanje ovih podataka odvija se u pozadini pošto je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga te da, ako je potrebno, omogućimo istragu počinjenih prekršaja. Pohranjivanje tih podataka potrebno je za osiguranje voditelja. Ti se podaci ne prenose trećim stranama, osim ako postoji zakonska obveza prijenosa podataka ili ako prijenos služi svrsi kaznenog progona.

Registracija korisnika, uz dobrovoljnu naznaku osobnih podataka, neophodna je omogućiti voditelju da ponudi sadržaje ili usluge koje se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima zbog prirode predmeta. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih potpuno izbrisati iz zbirke osobnih podataka voditelja.

Voditelj obrade osobnih podataka mora u svakom trenutku dati informacije po zahtjevu svakom korisniku o tome koji su osobni podaci pohranjeni o korisniku. Nadalje, voditelj zbirke osobnih podataka će ispraviti ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku nositelja podataka (korisnika), pod uvjetom da ne postoje zakonske obveze pohrane. Svi zaposlenici voditelja dostupni su korisniku u tom pogledu kao kontakt osobe.

 1. PRIKUPLJANJA, OBRADA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA PRILIKOM PRIJAVE NA NEWSLETTER

Prilikom posjete web stranici shop.eurotisak.hr, Korisnici imaju mogućnost prijave na elektronički bilten – newsletter. Prilikom prijave na newsletter Prodavatelj vas može tražiti osobne podatke poput imena, prezimena i e-mail adrese u kontekstu davanja zasebne privole za primanje newslettera. Kućica za unos određuje koja vrsta osobnih podataka se prosljeđuje, kao i kad je newsletter zatražen od voditelja obrade osobnih podataka. Navedene osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo u sustavu za slanje elektronskog biltena – newslettera.

Ukoliko ste dali svoju privolu, Prodavatelj će na vašu će adresu e-pošte povremeno slati informacije o posebnim ponudama, popustima, novim proizvodima i uslugama. Web stranica informira klijente i poslovne partnere putem newslettera o svojim ponudama i novostima.

Newsletter korisnik može primiti jedino ako:

 • korisnik pruži valjanu email adresu,
 • korisnik zatraži slanje newslettera upisom na mailing listu.

Konfirmacijski email će se poslati na email adresu korisnika prije slanja prvog newslettera iz pravnih razloga, u proceduri dvostrukog pristanka. Konfirmacijski email se koristi kao dokaz da je vlasnik email adrese korisnik autoriziran za primanje newslettera.

Prilikom registracije za primanje newslettera, također se sprema IP adresa računalnog sustava koju je izdao pružatelj internetske usluge, a koju je koristio korisnik za vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka je potrebno kako ne bi došlo do zloupotrebe email adrese korisnika u daljnjem razdoblju i služi kao zakonska zaštita voditelja obrade osobnih podataka.

Osobni podaci prikupljeni prilikom registracije će se koristiti isključivo u svrhu slanja newslettera. Nadalje, pretplatnici će putem emaila biti obaviješteni o modifikacijama newslettera ili o promjeni tehničkih okolnosti sve dok je to potrebno kako bi slanje newslettera teklo nesmetano. Neće biti prijenosa prikupljenih osobnih podataka trećoj strani.

Pretplatu na newsletter korisnik može prekinuti u svakom trenutku. Privola za spremanje osobnih podataka koju je korisnik dao za slanje newslettera može biti povučena u svakom trenutku. Za potrebu ukidanja privole u svakom newsletteru može se naći pripadajući link. Ispis sa newslettera je također moguć direktno sa web stranice ili izravnom komunikacijom sa voditeljem obrade osobnih podataka.

 • Newsletter tracking

Newsletter u sebi sadrži tzv. tracking pixele. Tracking pixel je minijaturni grafički element ugrađen u email koji se šalje u HTML formatu kako bi se omogućilo spremanje i analiza putem log datoteka. To omogućuje statističku analizu uspjeha marketinških kampanja. Putem tracking pixela web stranica može vidjeti kad i ako je neki email otvoren od strane korisnika i koje linkove je korisnik pratio.

Takvi osobni podaci prikupljeni putem tracking pixela u newsletteru se spremaju i analiziraju od strane voditelja obrade osobnih podataka kako bi se optimizirao proces slanja newslettera, a isto tako i prilagodio sadržaj budućih newslettera interesima korisnika. Ovako prikupljeni osobni podaci neće se prosljeđivati trećoj strani. Korisnik u svakom trenutku može ukinuti privolu. Nakon ukidanja privole voditelj obrade osobnih podataka će izbrisati osobne podatke.

 1. PRIKUPLJANJA, OBRADA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA PRILIKOM KONTAKT OBRASCA ILI IZRAVNOM E-MAIL KOMUNIKACIJOM

Web stranica sadrži kontakt obrazac koje omogućuje brz kontakt putem elektronskih medija kao i direktnu komunikaciju koja uključuje i tzv. email adresu. Ako korisnik kontaktira voditelja obrade osobnih podataka putem emaila ili kontakt obrasca preneseni osobni podaci su automatski spremljeni. Osobni podaci preneseni dobrovoljno od strane korisnika prema voditelju obrade osobnih podataka se automatski pohranjuju u svrhu obrade ili daljnje komunikacije sa korisnikom. Ne postoji prijenos ove vrste osobnih podataka prema trećoj strani.

 1. POSTOJANJE AUTOMATIZIRANOG PROCESA DONOŠENJA ODLUKA

Kao odgovoran poslovni partner, web stranica tvrtke Eurotisak ne koristi automatizirani proces donošenja odluka, odnosno profiliranje.

 1. ČUVANJE I RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Kriterij pri određivanju razdoblja pohrane osobnih podataka je zakonom određeno maksimalno razdoblje pohrane. Vaše osobne podatke pohranjujemo na razdoblje određeno u propisima o trgovačkim društvima, poreznim ili drugim propisima, ali se ti podaci više neće obrađivati u druge svrhe. Nakon isteka tog razdoblja, osobni podaci su rutinski izbrisani, sve dok više nisu potrebni kako bi se ispunio ugovor ili njegovo sklapanje.

Prodavatelj se obvezuje čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene Uvjetima korištenja (vidi Uvjete korištenja). Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

 1. PRAVO NA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

Svaki korisnik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, Europske odredbe i direktive omogućuju korisniku pristup sljedećim informacijama:

 • svrha obrade osobnih podataka;
 • vrsta traženih osobnih podataka;
 • primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, posebno primatelji iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija;
 • gdje je moguće, predviđeni period čuvanja osobnih podataka, ili u slučaju nemogućnosti kriterij koji određuje taj period;
 • postojanje prava korisnika da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka korisnika ili pravo korisnika na prigovor protiv obrade osobnih podataka;
 • postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu;
 • ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od korisnika, dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;
 • postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka na koje se odnosi Članak 22, Stavci 1 i 4 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice po korisnika.

Nadalje, korisnik ima pravo na informaciju ako se njegovi ili njeni osobni podaci prenose na treće zemlje ili međunarodne organizacije. U tom slučaju korisnik ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu podataka.

Ako korisnik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podatak.

Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Vaši osobni podaci će se obrađivati do opoziva Vašeg pristanka, nakon čega će svi Vaši podaci, bez odlaganja, biti trajno uništeni.

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I SIGURNOST

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.

 1. STAVLJANJE PODATAKA KORISNIKA NA RASPOLAGANJE TREĆIM OSOBAMA

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.

Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba (zakonske obveze prema članku 6. stavku 1. točki c. GDPR-a).

Kako bi vaše podatke obrađivali sukladno zakonskim propisima, ovlašteni smo surađivati s različitim vanjskim pružateljima usluga (izvršitelji obrade podataka). To se odnosi na servis za izdavanje valjanih računa, pružatelja usluge kartične naplate, dostavne službe te tvrtku koja održava servis za elektroničku trgovinu. S izvršiteljima obrade Prodavatelj ima sklopljene zasebne Ugovore o obradi podataka kojim su utvrđene obveze zaštite osobnih podataka građana u procesu kupovine na internetskoj stranici shop.eurotisak.hr.

Izvan nužnog procesa izvršavanja kupoprodajnog ugovora, Vaše osobne podatke ne prenosimo i ne dijelimo s trećim stranama.

 1. ZAŠTITA PODATAKA PODNOSITELJA ZAHTJEVA I PROCESA OBRADE PODNEŠENIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade zahtjeva. Obrada se također može provesti elektronskim putem. To je slučaj, ako podnositelj zahtjeva dostavlja odgovarajuće dokumente za zahtjev putem elektronske pošte ili putem web obrasca na web stranici voditelja. Ako voditelj sklapa ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, dostavljeni podaci bit će pohranjeni u svrhu provedbe radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako voditelj nije sklopio ugovor o radu s podnositeljem prijave, prijave se automatski brišu dva mjeseca nakon obavijesti o odluci odbijanja, pod uvjetom da se nikakvi drugi legitimni interesi voditelja ne protive brisanju.

 1. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.

 1. PRIJAVA POGREŠAKA

Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ako dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također, ako Prodavatelj dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

 1. RUTINSKO BRISANJE ILI BLOKIRANJE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka će obrađivati i držati osobne podatke korisnika jedino u vremenu koje je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi držanja osobnih podataka, ili do roka koji dopušta Zakonodavstvo EU ili drugi zakonodavci pod čijom je nadležnosti voditelj obrade osobnih podataka.

Ako se razlog spremanja osobnih podataka ne može ispuniti ili period čuvanja određen od strane Zakonodavstva EU ili drugih nadležnih zakonodavaca istekne, osobni podaci korisnika će se rutinski blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim preduvjetima.

 1. COOKIES/KOLAČIĆI

Web stranica shop.eurotisak.hr koristi kolačiće (eng. Cookies).

Mnogi kolačići u sebi sadrže tzv cookie ID. Cookie ID je jedinstveni identifikator kolačića. Sadrži se od niza znakova koje web stranice i serveri mogu dodijeliti specifičnom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To daje mogućnost posjećenim web stranicama i serverima da razlikuju pojedine preglednike od ostalih preglednika na kojima su drugačiji kolačići. Pojedini preglednik može se identificirati putem jedinstvenog cookie ID.

Korištenjem kolačića web stranica tvrtke Eurotisak posjetiteljima pruža pristupačnije usluge koje ne bi bile moguće bez korištenja kolačića.

Informacije i ponude web stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Kao što je prethodno rečeno, kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike web stranice. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi web stranicu. Npr., korisnik koji koristi kolačiće ne mora pri svakom pristupanju web stranici unositi pristupne podatke jer taj postupak preuzima web stranica koja smješta kolačić na računalni sustav. Još jedan primjer korištenja kolačića je košarica u web dućanu. Web dućan pamti artikle koje je korisnik smjestio u košaricu putem kolačića.

Korisnik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem editiranja postavki preglednika kojeg koristi, i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti u bilo koje doba putem bilo kojeg preglednika. No, ako korisnik deaktivira postavljanje kolačića u svom pregledniku, neće moći koristiti sve funkcije web stranice.

Kolačić (cookie) je tekstualna datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav. Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kolačiće možete onemogućitiIsključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:

 • http://www.allaboutcookies.org/
 • http://www.youronlinechoices.eu/

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

 1. ODREDBE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA VEZANE UZ GOOGLE ANALYTICS (S ANONIMIZACIJSKOM FUNKCIJOM)

Stranica koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Vlasnik servisa Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Google Analytics je Internet usluga; prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na web stranici. Usluga web analitike među ostalim prikuplja podatke o web stranici s koje je korisnik došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Web analitika se koristi za optimizaciju web stranice i kako bi se provela analiza oglašavanja na internetu. Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na web stranici tvrtke Eurotisak. Google koristi prikupljene podatke i informacije, među ostalim, kako bi procijenio korištenje web stranice i kako bi pružio izvještavanje koje prikazuje aktivnost na web stranici, te kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje web stranice.

Korisnik se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje web stranice tvrtke Eurotisak. Kako bi to ostvario, korisnik mora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga.

Ovaj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o posjeti web stranice od strane korisnika ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava korisnika, korisnik će morati ponovno instalirati dodataka pregledniku kako bi onesposobio Google Analytics. Ukoliko je iz nekog razloga korisnik ili ovlaštena osoba uklonila dodatak pregledniku, ili je dodatak pregledniku onesposobljen, uvijek ga je moguće ponovno instalirati ili aktivirati.

Na web stranici tvrtke Eurotisak voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Za potrebe web analitike putem Google Analyticsa, voditelj obrade osobnih podataka koristi aplikaciju „_gat._anonymizelp“ putem koje je IP adresa korisnika skraćena od strane Googlea i anonimizirana kada web stranici tvrtke Eurotisak pristupa korisnik iz države članice EU ili neke druge države pod nadležnosti Europskog gospodarskog prostora.

Google Analytics smješta kolačić na računalni sustav korisnika. Definicija kolačića je već objašnjena u ovom dokumentu. Postavljanjem kolačića Googleu se omogućuje analiza korištenja web stranice. Svakim pregledom pojedine podstranice web stranice tvrtke Eurotisak kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Google Analytics komponenta, korisnikov preglednik će automatski pružiti Google Analytics komponenti informacije potrebne za svrhu Internet oglašavanja i izračun provizije koja pripada Googleu. Za vrijeme ove tehničke procedure tvrtka Google dobit će osobne informacije poput IP adrese korisnika (služi za razumijevanje otkud posjete i klikovi dolaze, a na osnovu toga stvara izračun provizije).

Kolačić služi kako bi se pohranile osobne informacije poput vremena pristupanja web stranici, lokaciji s koje se pristupa i učestalost pristupanja web stranici od strane korisnika. Sa svakim posjetom web stranice takvi osobni podaci, uključujući IP adresu korisnika, će se proslijediti Googleu i bit će smješteni tamo. Google može proslijediti navedene osobne podatke putem tehničke procedure trećoj strani.

Kako je već navedeno, korisnik može spriječiti postavljanje kolačića odgovarajućim preinakama na pregledniku u svakom trenutku. Takve preinake bi također spriječile i Google Analytics da postavi kolačić na računalnom sustavu korisnika. Također je moguće izbrisati kolačiće koji su već postavljeni putem preglednika ili nekog drugog programskog rješenja.

Na stranici shop.eurotisak.hr implementiran je Google Analytics kod za mjerenje posjećenosti stranice i ponašanja posjetitelja na stranici, a koji od vašeg web preglednika preuzima sljedeće podatke:

 • zahtjev (naziv datoteke tražene datoteke)
 • tip web preglednika / verzija
 • jezik preglednika
 • operativni sustav
 • interna razlučivost u prozoru preglednika
 • razlučivost zaslona
 • JavaScript aktiviran
 • Java uključena / isključena
 • cookies („kolačići“) uključeni / isključeni
 • dubina boja
 • referentna URL (prethodno posjećene stranice)
 • IP adresa – briše se odmah nakon posjeta
 • vrijeme pristupa i trajanje
 • klikovi / ponašanje na stranici

Korištenjem ove stranice izjašnjavate se suglasnima obradi Vaših podataka preko Googla u prethodno opisanom načinu i za prethodno navedenu namjenu. Ako želite da se Vaše informacije pri posjeti web stranice ne prenose Googlu možete ovdje skinuti deaktivirajući add-on za internet pretraživače.

Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Dodatne informacije vezane uz Google Analytics mogu se pronaći na https://www.google.com/analytics/.

 1. ODREDBE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA VEZANE UZ GOOGLE REMARKETING

Ova Internet stranica koristi Google Remarketing, servis za Internet oglašavanje u sklopu Google Inc (“Google”). Google i treće strane stavljaju oglase na Internet stranice i koriste kolačiće za prikazivanje oglasa na temelju korisnikovih prethodnih posjeta našoj Internet stranici. Google bez vašeg izričitog pristanka neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje posjeduje. Korištenje Googleovih kolačića možete onemogućiti odabirom odgovarajućih postavki na vašem pregledniku tako da posjetite stranicu www.google.de/privacy/ads. i kliknete na „opt-out“ tipku. Više informacija o uvjetima Googla možete pronaći na www.google.com/intl/de/privacy.

Korištenjem ove Internet stranice pristajete na upotrebu tzv. kolačića čime omogućujete prikupljanje, pohranjivanje i korištenje vaših korisničkih podataka. Nadalje, pristajete da se podaci u kolačićima na kraju sesije preglednika pohranjuju te oni sljedeći put kada posjetite stranicu mogu biti ponovo prikazani. Ovaj pristanak može se opozvati u bilo kojem trenutku mijenjajući postavke svog preglednika tako da odbije prihvatiti kolačiće. Za detalje, pogledajte upute svog preglednika.

 1. ODREDBE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA VEZANE UZ DRUŠTVENE MREŽE

Društvena mreža je mjesto društvenog povezivanja na internetu, online zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi Internet zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao.

Facebook

Na web stranici Prodavatelja voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Facebook. Facebook je društvena mreža koja svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, upload slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Facebook je vlasništvo tvrtke Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ako osoba koja se koristi Facebookom živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj obrade osobnih podataka je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Otvaranjem bilo koje stranice web stranice Prodavatelja, a kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Facebook komponenta (Facebook plugin), korisnikov preglednik će prikazati odgovarajuću Facebook komponentu. Pregled svih Facebook plugina može se naći na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Za vrijeme ove tehničke procedure Facebooku je pružena informacija o specifičnoj podstranici koju je posjetio korisnik.

Ako je korisnik prijavljen na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki njegov pregled web stranice Prodavatelja, a tokom boravka na web stranici koje je specifične podstranice posjetio. Ova informacija prikuplja se putem Facebook komponente i doznačuje se Facebook računu korisnika. Ako korisnik klikne na bilo koji Facebook gumb integriran na web stranici Prodavatelja, npr. „Like“ gumb, ili ako korisnik pošalje komentar, tada Facebook doznačuje navedenu informaciju osobnom Facebook računu korisnika i time sprema osobne podatke.

Svaki put kad je korisnik prijavljen na Facebook, a u isto vrijeme pristupa web stranici Prodavatelja, Facebook će putem Facebook komponente primiti informaciju o tome. Ovo će se dogoditi bez obzira klikne li korisnik na Facebook komponentu ili ne. Ukoliko korisnik ne želi prijenos ove vrste informacije, isto može spriječiti tako da se odjavi s Facebook računa prije pristupa web stranici Prodavatelja.

Smjernice o zaštiti osobnih podataka koje je Facebook objavio na https://facebook.com/about/privacy/ pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Također, objašnjeno je koje postavke Facebook pruža kako bi se zaštitili osobni podaci korisnika. Isto tako, na raspolaganju su razne konfiguracijske opcije kako bi se onemogućio prijenos osobnih podataka prema Facebooku. Korisnik može koristiti navedene opcije u svrhu onemogućavanja slanja osobnih podataka.

Instagram

Na web stranici tvrtke Eurotisak voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može okarakterizirati kao audiovizualna platforma koja omogućuje korisnicima dijeljenje slika i video materijala, te dijeljenje tih materijala na drugim društvenim mrežama.

Vlasnik usluge Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, SAD.

Svakim pristupanjem web stranici tvrtke Eurotisak kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Instagram komponenta, preglednik na računalnom sustavu korisnika automatski će prikazati pregled navedene Instagram komponente. Za vrijeme ove tehničke procedure Instagram će dobiti informaciju o specifičnoj podstranici koju je posjetio korisnik.

Ako je korisnik u isto vrijeme prijavljen na Instagram, Instagram će detektirati svaki posjet web stranici Prodavatelja, a također i koje je specifične podstranice korisnik posjetio za vrijeme boravka na web stranici. Informacije prikuplja Instagram komponenta i doznačuje ih Instagram računu korisnika. Ako korisnik klikne na neki od Instagram gumba na web stranici, Instagram će tu informaciju doznačiti Instagram računu korisnika i pohraniti taj osobni podatak.

Instagram dobiva informacije putem Instagram komponente uz uvjet da je korisnik prijavljen na Instagram za vrijeme pregleda web stranice. Ovo će biti slučaj bez obzira je li korisnik kliknuo na Instagram gumb ili ne. Ako ova vrsta prijenosa informacija nije ono što korisnik želi, on ili na može isti spriječiti tako da se odjavi s Instagram računa prije pristupanja web stranici Prodavatelja.

Dodatne informacije i Instagram smjernice za zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. IZMJENE IZJAVE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA, PRAVILA PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka, pravila privatnosti i sigurnosti vrijede od dana 20. listopada 2020. godine.

Eurotisak zadržava pravo mijenjati i ažurirati ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka, pravila privatnosti i sigurnosti.

Prodavatelj ima pravo jednostrano mijenjati ove Izjave o zaštiti osobnih podataka, pravila privatnosti i sigurnosti ako je to potrebno radi prilagodbe promjenama u pravnom, tehničkom ili organizacijskom okviru. Kupce ćemo obavijestiti o prilagodbama tako što ćemo objaviti sadržaj izmijenjenog propisa.

Eurotisak