UVJETI REKLAMACIJE, PRIGOVORI I ODREDBE POVRATA PROIZVODA

Uvjeti reklamacije, prigovori i odredbe povrata proizvoda sastavni su dio Uvjeta korištenja web stranice Prodavatelja shop.eurotisak.hr (vidi Uvjete korištenja). Uvjeti reklamacije, prigovori i odredbe povrata proizvoda definiraju prava i procese reklamacije i povrata proizvoda te način podnošenja prigovora od strane Kupca na web stranici Prodavatelja shop.eurotisak.hr.

 1. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

Internetska trgovina na adresi shop.eurotisak.hr djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga. U nastavku teksta navedene su Zakonske odredbe koje štite prava kupaca, odnosno potrošača internetske trgovine na adresi shop.eurotisak.hr

Tvrtka Eurotisak („Prodavatelj“) je vlasnik internetske trgovine na adresi shop.eurotisak.hr, a „Kupac“ je bilo koji posjetitelj koji je izvršio narudžbu u navedenoj trgovini i platio proizvod.

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda.

 • ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Materijalni nedostatak postoji:

 1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu, za promet ili za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 2. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 3. kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 4. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 5. ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

 • REKLAMACIJE I PRIGOVORI KUPACA

Prodavatelj odgovora za materijalne nedostatke kupljenih proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (Narodne novine  35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18). Prodavatelj je odgovoran za kvalitetu, odnosno stvarne tvorničke greške kupljenih proizvoda na internet trgovini shop.eurotisak.hr

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute na ove načine:

 • poštanskim putem na adresu: Eurotisak, Trebevićka 17, 10 000 Zagreb
 • na adresu elektroničke pošte: info@eurotisak.hr

Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga. Pri tome Vas molimo da upišete ime i prezime, adresu, kontakt i opis prigovora.

Prodavatelj će obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Obrazac za prigovor možete preuzeti na sljedećem linku.

 • UVJETI PRIHVATA POVRATA PROIZVODA

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari:

 • koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato
 • koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Opravdanost reklamacije

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Ukoliko Prodavatelj nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Opravdanost povrata proizvoda

U roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda Kupac ima pravo na povrat Proizvoda u slučaju:

 • Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen; Ukoliko je prilikom pakiranja naručenih proizvoda došlo do nenamjerne pogreške te kupac nije dobio proizvod koji je naručio već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) kalendarskih dana.
 • Kada je isporučen Proizvod oštećen, neispravan ili ima nedostatke; Ukoliko je prilikom pakiranja naručenih proizvoda došlo do nenamjerne pogreške te kupac nije dobio isprava n proizvod koji je naručio, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) kalendarskih dana.

Ukoliko je zahtjev za povratom opravdan, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Prodavatelja, koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca ili zamijeniti proizvod novim (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Prodavatelj će putem internog akta prihvatiti povrat proizvoda koji:

 1. su u originalnom pakiranju i neoštećeni (tj. neotvoreni) i u stanju u kojem su dostavljeni Kupcu, točnije nemaju tragove korištenja i trošenja;
 2. su otpakirani (tj. proizvod se vraća u originalnom, ali otvorenom pakovanju ili bez originalnog pakovanja) i pokazuju samo tragove korištenja koji su potrebni za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja proizvoda kada se raspakira. To znači da Kupac ima mogućnost isprobati proizvod, ali neće ga koristiti.

 • ODUSTANAK OD KUPNJE I POVRAT ROBE

Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14, 110/15, 14/19) kupac ima pravo u roku od 14 dana odustati od kupnje. Rok od 14 dana počinje teći danom preuzimanja, odnosno isporuke naručene robe.

Kupac je Proizvode dužan vratiti Prodavatelju o svom trošku na adresu Eurotisak, Trebevićka 17, 10 000 Zagreb

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprječavanje oštečenja (papir, stiropor, spužva i/ili slično). Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat Proizvoda po bilo kojoj osnovi, Proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti kompletan, u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

Sukladno članku 77. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14, 110/15, 14/19) Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe, stoga će prilikom povrata, roba biti detaljno pregledana od strane Prodavatelja. Roba mora biti vraćena u originalnom stanju i originalnom pakiranju, s pričvršćenim svim etiketama. Ukoliko Prodavatelj utvrdi da je roba nošena, oštećena, izmijenjena na bilo koji način, oprana ili zbog određene radnje Kupca neadekvatna za daljnju prodaju, prodavač nije u obvezi izvršiti povrat novčanih sredstava Kupcu.

Ukoliko Kupac proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima, bez dijelova ili dokumentacije te ukoliko isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjene.

Kupac od ugovora odustaje pisanom obavijesti Prodavatelju na način da ispuni OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ili na drugi način uputi Prodavatelju nedvosmislenu izjavu kojom izražava volju za odustankom/raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Prodavatelju u pisanom obliku, poštanskim putem na adresu sjedišta istoga ili na; info@eurotisak.hr.

Ukoliko Kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, potrebno je navesti svoje ime, prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Ukoliko Kupac šalje obrazac elektroničkim putem, Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem roku obavijestiti o primitku.

Ako je Kupac robu već preuzeo i na propisani način odustao od kupnje, preuzetu robu mora bez odlaganja vratiti Prodavatelju na adresu istoga. Pri povratu proizvodi moraju biti neupotrebljavani i neoštećeni, te istima obavezno mora biti priložen originalni račun.

U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena na uobičajen način opisan u točki 7.2. ovih Uvjeta korištenja, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju.

 • UVJETI ZAMJENE ROBE

Zamjena je moguća samo uz predočeni originalni račun kao jedini dokaz kupnje. Pravo na zamjenu robe imaju svi Kupci. Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Zamjenu ste dužni zatražiti elektronskim putem sa sadržajem “ZAMJENA: BROJ NARUDŽBE” od primitka pošiljke. U elektroničkoj poruci (e-mailu) dužni ste objasniti želite li proizvod mijenjati za isti proizvod druge veličine ili boje, ili za drugi proizvod iz naše ponude. Proizvod potom vraćate na našu adresu unutar 2 radna dana od odobrenog zahtjeva. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod u originalnom stanju i originalnom pakiranju, s pričvršćenim svim etiketama, da roba nije nošena, oštećena, izmijenjena na bilo koji način, oprana ili zbog određene radnje potrošača neadekvatna za daljnju prodaju, napravit ćemo zamjenu. Ako proizvod mijenjate za proizvod veće vrijednosti najprije ćete trebati uplatiti razliku na naš račun, a ako je manje vrijednosti mi ćemo novac vratiti na Vaš račun. Izravne troškove zamjene robe morate snositi sami.

 • ONLINE RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Sukladno uredbi Europske unije, internetska trgovina na adresi shop.eurotisak.hr sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati online.

Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 09. siječnja 2016.

Sukladno Članku 14. stavku 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine.

Nastavno na gore navedene odredbe, u nastavku je elektronska poveznica: Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

Za detaljnije informacije slobodno nam se obratite putem e-maila na adresu info@eurotisak.hr

 1. IZMJENE UVJETA REKLAMACIJE, PRIGOVORA I ODREDBI POVRATA PROIZVODA

Ovi Uvjeti reklamacije, prigovori i odredbe povrata proizvoda vrijede od dana 20. listopada 2020. godine.

Eurotisak zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjeti reklamacije, prigovora i odredbe povrata proizvoda.

Prodavatelj ima pravo jednostrano mijenjati ove Uvjeti reklamacije, prigovori i odredbe povrata proizvoda ako je to potrebno radi prilagodbe promjenama u pravnom, tehničkom ili organizacijskom okviru. Kupce ćemo obavijestiti o prilagodbama tako što ćemo objaviti sadržaj izmijenjenog propisa.

Eurotisak